Fuzhou HollyDare Garment Co., Ltd.

New

Location: 
SH3450

Contact details

Wanjia Building
No 12 Jian Kang Village
350012
Xin Dian
Fuzhou
China